GENEL AÇIKLAMALAR

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni okumak için buraya tıklayınız, isterseniz ilgili metni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kişisel veri sahiplerine, bu kanunun11'inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği'ne göre; Efor Yönetim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti. (Efor Yönetim), bu taleplere cevap verme yükümlülüğü getirmiştir.

KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Elden Şahsen Yapılan Başvuru Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan Efor Yönetim çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir.
(Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.)
E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru İlgili kişi tarafından Efor Yönetim’in info@eforyonetim.com.tr e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.
(E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.)
Noter Vasıtasıyla Gelen Başvuru İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Efor Yönetim tescilli adresine iletilen başvurular, Efor Yönetim İnsan Kaynakları Departmanı tarafından teslim alınır.
(Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.)
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Forma ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Efor Yönetim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Tic.Ltd. Şti. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı, işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu amaçla en üst seviyede güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektedir, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Çalışanlarımız ve iştiraklerimiz tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi kişisel mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, aktardığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (Aydınlatma Metninde KVK Kanunu olarak ifade edilecektir) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Efor Yönetim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Tic.Ltd.Şti. (Aydınlatma Metninde Efor Yönetim olarak ifade edilecektir) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVK Kanunu'nun 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları düzenlemektedir. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun'da sınırlı bir şekilde belirtilmiş olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

KVK Kanunu'nun 5. Maddesine göre özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenebilme şartları;
Veri sahibinin açık rızası bulunması.
Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVK Kanunu'nun 6. Maddesine göre Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilme şartları;
Veri sahibinin açık rızası bulunması,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

Bu şartlar çerçevesinde kişisel verileriniz;
İlgili yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
Efor Yönetim iç işleyişini planlanma ve yönetme,
Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma,
Hizmet verdiğimiz firmalara faturalandırma yapılması,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veri istemesi durumunda,
Hizmet verdiğimiz 3. Kuruluşların veri istemesi durumunda,
Kimliğinizin doğrulanması,
Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
Efor Yönetim iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. EFOR YÖNETİM  HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Çalışanlarımızdan, vermiş olduğumuz hizmet çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden Kişisel verilerin işlenme amaçları kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:
 
- Adınız, Soyadınız,
- T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
- Doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, adresiniz telefon ve e-posta adresiniz,
- Aile bilgileri, Adli Sicil bilgisi, Vukuatlı Nüfus Örneği, Diploma,
- Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
- Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
- İşbaşı öncesi sağlık raporu,  muayene, röntgen ve tomografi verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
- Merkezimizi ve Ofislerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre/açık devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
- www.eforyonetim.com.tr  web sitemizde yer alan online hizmetlerden ve iş başvuru formundan faydalandığınızda kimlik bilgileriniz,
- e-posta, telefon veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması,
Kurumumuzun idari ve ekonomik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Kurumumuza ait binalarda fiziksel güvenliğin sağlanması ve denetimi, hukuki, mali ve idari uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki ve idari işlerin yerine getirilmesi amaçları dahil işbu aydınlatma metninin 2. Maddesinde sayılı amaçlar doğrultusunda; ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara (Türkiye İş Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu vb); tüm Bakanlıklara, yargı organlarına;  özel sigorta şirketlerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya iştiraklerimize; denetçilere; danışmanlara; iş ortaklarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız,İSG Hizmetleri, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarımı,

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 4.  maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuk sebepler dahilinde kişisel verileriniz, her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), yazılı (testler, iş başvuru formu, iletişim formları vb.) ya da elektronik ortam aracılığı ile merkez ile yapılan görüşmeler, beyan ettiğiniz kimlik belgeniz, internet sitesi, sosyal medya alanları, kurumumuz internet sitesi, mobil uygulamalar vasıtasıyla ve mevcut kamera kayıt sistemleri ile toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
İçerenköy Mh. Döndü Sk. Şevval Ap. 7/6 Ataşehir/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,

Noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir,

İlgili formu info@eforyonetim.com.tr mail adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE, KULLANIMINA VE PAYLAŞIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI

Sayın Veri Sahibi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.
Kişisel verilerimin; Efor Yönetim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Tic.Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle Efor Yönetim’in yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; özgeçmişimin güncel pozisyon bakımından değerlendirilmesi ve/veya ilerleyen zamanlarda doğabilecek pozisyon ihtiyacına binaen yeniden değerlendirilmeye alınması amacıyla; Efor Yönetim veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; özgeçmiş formum ile işbu süreç esnasında arşivlenebilecek ses ve görüntü kayıtlarımın; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, referans olarak gösterdiğim kişilerin benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin Efor Yönetim tarafından işlenmesine ,kişisel verilerin 3.kişiler ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını, Bu doğrultuda referans olarak gösterdiğim kişileri bilgilendireceğimi, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Efor Yönetim  tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Yine işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Efor Yönetim tarafından; grup şirketlerine  ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize aktarılabileceğini ve bu hususta  açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; www.eforyonetim.com.tr adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle Efor Yönetim’e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu Rıza Beyanı tarafımdan yazılı olarak geçersizliği beyan edilmediği sürece geçerlidir.